[ Projekti ]

SIA „Eltex” projekti realizēti gan Latvijas, gan Eiropas teritorijā.

Esam darbojušies Šveicē, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Itālijā.

Starptautiski veiktie darbi ir gan tirdzniecības vietu izbūve, gan ar rūpnieciskā rakstura būvju izbūve.
Latvijas teritorijā veiktie projekti ir: dzīvojamās ēkas, savrupmājas, tirdzniecības vietas, ražošanas ēkas, medicīnas telpas, veselības centri, izglītības iestādes, reliģiskās iestādes, ārējo tīklu izbūves. Projektēšanas darbi gan privātajiem tīkliem, gan sadales tīkliem: Privātmājas, tirdzniecības vietas, ražošanas ēkas, veselības centri, izglītības iestādes, tirdzniecības centru rekonstrukcijas, vājstrāvas tīkli.

SIA “Eltex” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti 01.03.2017. ir uzsākusi kopīgu ERAF programmas projektu “Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol)”, kura laikā paredzēts izstrādāt jaunu „uMOL” vadības sistēmu industriālajām un ražošanas siltumnīcām. Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/261

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB


31.05.2017. ir noslēdzies uMol projekta pirmais pārskata periods (no 01.03.-31.05.2017.), kura laikā ir uzsāktas projekta 1., 2., 3. un 5. aktivitāte. Uzsākta projekta vadība, situācijas izpētē, eksperimenta vietas iekārtošanas vajadzību apzināšana un uzsākta pirmo materiālu iegāde.


31.08.2017. ir noslēdzies uMol projekta otrais pārskata periods (no 01.06.-31.08.2017.), kura laikā ir veiksmīgi turpinājās projekta 1. un 2. aktivitāte. Turpinās projekta vadība, situācijas izpētē, eksperimenta vietas iekārtošana un vajadzību apzināšana turpmākā iekārtojuma papildināšanai, uzlabošanai un uzsākta nākamo materiālu iegādes izvērtēšana, tehnisko nianšu pārbaude eksperimentu veikšanas vietās.


30.11.2017. ir noslēdzies uMol projekta trešais pārskata periods (no 01.09.-30.11.2017.), kura laikā veiksmīgi turpinājās iepriekš uzsāktās aktivitātes – darbs pie uMol sistēmas koncepcijas detalizētas arhitektūras izstrādes un eksperimenta vietas iekārtošanas (papildus iegūta informācija par jaunākajiem gaismekļiem tirgū un to tehnoloģiskajām tendencēm. Iegādāti gaismekļi un signālu nolasīšanas iekārtas, uzstādīti sensori un veikta pagaidu tehnoloģisko komponenšu integrācija).
Uzsākts darbs pie projekta 5. un 6. aktivitātes – sistēmas mezglu izveides. Turpinās projekta vadība, situācijas izpēte, eksperimenta vietas iekārtošana un vajadzību apzināšana turpmākā iekārtojuma papildināšanai, uzlabošanai un uzsākta nākamo materiālu iegādes izvērtēšana, tehnisko nianšu pārbaude eksperimentu veikšanas vietās.


image002

SIA “Eltex” iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.
Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda),  15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

Projekti

Pakalpojumi

Uzņēmums piedāvā visa veida un apjomu iekšējo tīklu tehniskos projektus – gan nelielu dzīvokļu un privātmāju elektrisko tīklu izbūvei vai rekonstrukcijai, gan liela apjoma industriālo un sabiedrisko ēku elektriskajām instalācijām un visa veida iekštelpu un teritoriju apgaismojumam. Darbus veicam gan pēc pasūtītāja, gan pašu izstrādātajiem projektiem. Nepieciešamības gadījumā apsekojam potenciālos objektus, izstrādājam arī specifikācijas, piedāvājumus, tāmes. un citu dokumentāciju.